Dag 19 Bouwen zoals Jezus Bouwde.

DAG NEGENTIEN

Woensdag 3 juni 2015.

Bouwen zoals Jezus Bouwde

“En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen” (Mat 16:18)

Heb je Jezus ooit op deze manier gezien – als bouwer? Hoewel we Hem niet helemaal kunnen voorstellen in een werkbroek en met een bouwvakkershelm, is de waarheid dat gedurende Zijn aardse bediening Hij de fundering van een gebouw legde, dat de aanwezigheid van God zou huisvesten. Laat me het beter uitleggen, zodat je dit beter kunt zien. Want als je deze kwestie zal begrijpen, hoop ik dat de manier waarop je handelt voor de rest van je leven zal veranderen.

In Mattheüs 16:18 lezen we dat Hij Zijn kerk bouwt. Hier openbaart zich het doel van Zijn hele bediening en zelfs Zijn dood als offer. Hij zegt: ‘Ik doe dit alles om iets te bouwen voor mijn Vader’. Denk eraan dat een zoon materialen verzamelt en de hele dag werkt om een kostbaar geschenk voor zijn vader te maken. Het harde werk was met een doel..

Net zoals Mozes de tabernakel had gebouwd in de wildernis, volgens het plan dat hij op de berg had gezien. En zoals Salomo de tempel bouwde, volgens het verlangen van zijn vader David. Zo ging Jezus ook te werk en bouwde een huis, volgens het verlangen en het plan van Zijn hemelse Vader. Dit nieuwe huis moest niet gemaakt worden van doeken of stenen, maar van ‘levende stenen’, of met andere woorden, van gelovigen. Een ieder die Christen wordt, wordt deel van dit levend bouwwerk. Het is het meest prachtige werk dat ogen ooit zullen zien.

Sommige mensen wijden hun leven toe om op straat zielen te winnen. Dit is bewonderenswaardig, maar het is niet alles waartoe de Heer ons geroepen heeft om te doen. Anderen hebben speciale bedieningen op gebieden zoals financiën, genezing, relaties en onze noodzaak Israël te eren. Maar opnieuw, de wil van de Heer is dat we veel meer doen dan dit, terwijl deze dingen allemaal van vitaal belang zijn. Net zoals Hij, zowel deel van het bouwwerk (het Fundament) is, en ook de bouwer ervan is, heeft Hij ons ook geroepen om zowel deel van het bouwwerk te zijn en ook de bouwer ervan te zijn.

Jezus zei tegen Petrus dat Hij Zijn kerk zal bouwen door hem. Het is niet Petrus die het zal bouwen, eerder de Heer in hem en door hem. Het werk van de Heilige Geest op aarde is om de kerk op te bouwen door middel van ons. Wij zijn niet in staat om dit te doen in onze eigen kracht en vermogen. Het is het werk van de zalving in ons en door ons heen. “Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan;” (Ps. 127:1). Gelovigen die nooit bidden, zijn mensen die in hun eigen kracht bouwen. Dat is tevergeefs bouwen en zal geen eeuwigheidswaarde hebben. Er zijn anderen die tevergeefs bouwen, omdat ze te druk zijn met dingen doen voor de Heer, wat niets te maken heeft met het bouwen van een huis voor Hem. Ze denken dat alles, wat in Zijn naam gedaan wordt, acceptabel is. Niet dus! Het enige wat Jezus doet is Zijn Kerk bouwen. Je kunt het beste maar op Zijn plannen inhaken, dan denken dat Hij met jouw plannen meedoet! Er zijn ook anderen, die een erg begrensde visie hebben en denken dat ze de roep van God op hun leven hebben ingelost, door aanbidders of voorbidders te zijn of door de administratie van de kerk te doen. In werkelijkheid ben je geroepen om veel meer dan dit te doen. Je bent geroepen om een bouwer te zijn van iets dat glorieus en eeuwigdurend is. Dit kan betekenen dat je je plannen voor de rest van je leven moet veranderen.

Laten we eens kijken naar de belangrijkste verantwoordelijkheden van een bouwer:

1. De bouwer begint met een plan

Voordat we beginnen met bouwen, moeten we er zeker van zijn dat we weten wat we gaan bouwen. Jezus weet dat natuurlijk en Hij is het uitgedrukte verlangen van God. De Heer wil een verblijfplaats bouwen voor Zijn tegenwoordigheid, wat Hij met Zijn glorie kan vullen. Deze verbazingwekkende plaats wordt in de Schrift “Mijn kerk” genoemd.

Hij heeft Zijn verlangen door de eeuwen heen geopenbaard aan trouwe dienaren. Hij vroeg Mozes Hem een tabernakel te maken. David ontdekte toen dat de Heer een huis wilde. Jezus legde de eerste hoeksteen (het fundament) en legde de twaalf apostelen als Zijn ondersteunende stenen neer. Paulus was de belangrijkste architect, die vervolgens richting gaf aan de hele Kerk in de daaropvolgende eeuwen. Hij deed dit om op de juiste manier te bouwen tot de glorieuze terugkeer van Christus, wanneer Hij “het dak zal plaatsen” op het gebouw en het met Zijn heerlijkheid zal vullen.

De tragedie is dat zo weinig mensen het plan lijken hebben ingezien of begrepen. Op het basisniveau zijn er mensen die denken dat een kerk bestaat uit bakstenen en cement en niet uit mensen. Dan zijn er kerkleiders die je leren dat als je God wilt dienen, je alleen maar hoeft te stoppen met zondigen en alles mag doen wat je wilt in de naam van de Heer. Ook zijn er gelovigen die zich bezig houden met goede werken, zelfs projecten van een bediening, maar die nooit aan de kerk bouwen.

Het is voor iedereen tijd om hun gereedschap voor een moment neer te leggen en te overwegen wat het plan van de Heer is en niet hun eigen plan.

2. De bouwer verzamelt materialen

Het eerste wat een bouwer doet, is het verzamelen van materialen om mee te werken. Voorraden van kalksteen werden gehouwen uit de lokale steengroeven om de tempel van de Heer te bouwen. Voor de nieuwe tempel gebruikt God “levende stenen”, want Zijn Kerk is niet een gebouw van steen, maar van een verbondsgemeenschap van mensen (1 Petr. 2:5). Elke gelovige is geroepen om deel te zijn van het gebouw, omdat wij de “Tempel van de Heilige Geest” zijn (1 Kor. 3:16).

Zoals de tempelbouwers blokken steen wegsneden van de lokale kalksteen groeve, zo zet vandaag de dag de Heer mensen voor Zichzelf apart uit elke natie. Er is een roep uitgegaan en het wegsnijproces gebeurt wanneer een persoon zich bekeert. Als de Heer een persoon roept, verandert zijn doel. Door aan de Heer gehecht te worden, raakt hij los van de wereld. Vaak betekent dit dat hij zichzelf los maakt van zijn oude vrienden, of zelfs van familieleden, de plaatsen die hij normaal gesproken bezoekt en dingen die hij zou doen. Om deze reden zei Jezus dat Hij niet gekomen was om vrede, maar het zwaard te brengen. Hij zei: “Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder ” (Mat. 10:35). Een persoon moet dit doen, zodat zijn nieuwe leven niet wordt niet gehinderd door zielsbanden of slechte gewoonten.

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.” (Mat.16:16-18)

Sommigen hebben gedacht dat Petrus hier wordt verhoogd in een speciale positie boven de andere apostelen om het hoofd van de Kerk te zijn. Echter, de woorden “op deze petra” verwijzen niet naar Petrus, maar in plaats daarvan naar de openbaring die Petrus had, dat Jezus de Zoon van God is. Als je de openbaring hebt van de Persoon en het plan van God, wordt je een rots waarmee Christus kan bouwen..

Later was Petrus niet alleen een rots waarop Jezus kon bouwen, maar ook een bouwer die gebruikt kon worden om ook andere rotsen binnen te brengen voor het bouwen van Gods Kerk. “Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht!” (Hand. 2:40).

3. De bouwer bereid zijn materialen voor

Maar materialen verzamelen is niet genoeg. De materialen moeten van de juiste kwaliteit zijn. Bij aanvang zijn de stenen die de Heer kiest nog niet geschikt voor Zijn doeleinden. Doordat de mensheid gevallen is, moet de Heer Zijn mensen transformeren in de juiste kwaliteiten en consistentie. Wij zijn gered in de geest als we wederom geboren worden. Nu moet het redding proces invloed hebben op onze zielen. Dit is wat transformatie geeft die nodig is voor mensen om gebruikt te worden door God.

Hij vindt ons in een alledaagse staat, net als kolen veel voor komt in de aarde en zand veel voorkomt in de zee. Echter, door het proces van transformatie, verandert Hij het alledaagse in het kostbare. Het nieuwe Jeruzalem is niet gebouwd met bakstenen en cement en zelfs niet gewone steen, maar met kostbare edelstenen. In feite zegt de Schrift dat alleen goud, zilver en edelstenen worden gebruikt in dit gebouw (1 Kor. 3:12). Daarom moet de Heer ons transformeren, elk individu, om voor gebruik geschikt te maken. Houtskool, wat een alledaags element is, wordt omgezet in een diamant door het gebruik van extreme warmte en hoge druk. Op dezelfde manier transformeert de Heer Zijn mensen door het vuur van de Heilige Geest en de druk van de tests en
beproevingen die Hij hen toestaat door te maken. Het is net zoals wanneer een enkele zandkorrel in een oester komt, dat de oester een stof afscheidt rond de zandkorrel en na verloop van tijd, een parel vormt. Op deze wijze wordt een alledaagse gewone zandkorrel, omgezet in een kostbare parel.

Er is goed nieuws voor degenen onder ons die beginnen als Petrus, de visser uit Galilea, met al zijn onvolkomenheden, brutaliteit, gebrek aan inzicht en angsten: hij eindigt niet op dezelfde manier. In feite is hij in het nieuwe Jeruzalem één van de grote parels die de poorten van de stad zijn. Hij en de andere apostelen zijn degenen die de leer van de zaligheid hebben verkondigd, zodat anderen kunnen binnenkomen.

Dit laat ons zien dat als we bouwers moeten zijn, we meer moeten doen dan mensen voor Christus winnen; wij moeten ook de bekeerlingen helpen getransformeerd te worden. De kwaliteit van het materiaal bepaalt de mate van het gebruik. De beste materialen in een gebouw worden gebruikt voor de meest prominente posities. De materialen met de grootste dichtheid worden gebruikt als pilaren en steunwanden. Deze dragen het gewicht van het gebouw, maar vallen ook het meest op. Leiders zijn degenen die consistent zijn en gewicht kunnen ondersteunen. Dit is je roeping.

4. De bouwer plaatst de materialen goed bij elkaar

Bouwplaatsen zijn rommelig en lelijke omgevingen. Waarom? Omdat de materialen nog in de juiste posities moeten worden geplaatst. Totdat een steen op zijn plaats zit, is zijn doel niet bereikt. Het gebouw blijft een stapel stenen. Zodra de steen verwekt wordt tot muur is zijn doel bereikt. Zo veel christenen zijn als een steen op een stapel! Ze zijn misschien een prachtige steen omdat ze nu getransformeerd zijn, maar ze zullen nooit hun profetisch doel vervullen, omdat ze geen deel van het gebouw zijn. Ze zijn deel van de Kerk in naam, maar niet in de praktijk. Er zijn vandaag de dag veel gelovigen die thuis “kerk” doen, zichzelf afscheidend van het Lichaam. Anderen dienen in para-kerk organisaties en vinden dat ze Gods doel vervullen, maar worden nooit deel van de lokale kerk. Ze houden zichzelf bezig met hun goede werken; ze zijn trots dat ze iemand tot de Heer hebben geleid of dat ze iemand hebben genezen, maar ze bouwen geen gebouw voor de Heer. Ze hebben, op hun best, een erg beperkte visie van het plan van de Heer en op z’n slechtst, een trots dat ze zich superieur voelen boven het deel zijn van een lokale kerk.

Wanneer je een bouwsteen in een muur plaatst, rust het op de stenen eronder en ondersteund het de stenen die erboven zitten. Op deze wijze wordt een muur gebouwd. Zo ook de Kerk! Een ieder van ons heeft leiders die ons zijn voorgegaan en op wie wij rusten. Ieder van ons zal ook nieuwe gelovigen op ons geplaatst krijgen, die onze steun nodig hebben. Dit is hoe de Heer Zijn Kerk bouwt. Deze kerk is Zijn glorieuze, eeuwige verlangen. Het moet Zijn rustplaats voor altijd zijn – ben je erbij, of ben je er niet bij? Het is tijd voor een nieuw hoofddeksel – een bouwvakkershelm, want dit is serieus werk – en wordt een bouwer.

Wouter van der Hee
Voorganger
De Wijnstok, Gemeente in Cellen

foto van De Wijnstok, Gemeente in Cellen / Videira Holanda.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.