Dag 18 Vernietigen zoals Jezus Vernietigde.

foto van De Wijnstok, Gemeente in Cellen / Videira Holanda.

DAG ACHTTIEN

Dinsdag 2 juni 2015.

Vernietigen zoals Jezus Vernietigde

“Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou.” (1 Joh. 3:8)

Nu is het woord vernietigen niet een woord waar God bang voor is om het te gebruiken in combinatie met Zijn Zoon. Voor sommige mensen mag het misschien indruisen tegen hun religieus idee van de Zoon van God en komt het daarom niet in hun woordenboek voor, maar niet voor de Heer. De Heer Jezus kwam met een zoek-en-vernietig opdracht naar de aarde. Hij versloeg de duivelse werken waar Hij het vond en ging toen heel diep in het opdrachtcentrum van satan zelf en plaatste een kruis, als een zwaard, recht door het midden, veroorzaakte totale verwarring en trok de stekker er uit.

Krachtige taal zou je zeggen. Ja, maar niet mijn woorden eigenlijk; in plaats daarvan is het gewoon moderne taal voor het bijbelse origineel. Luister hiernaar:
“Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.” (Kol 2:15).

Zoals het hier genoemd wordt is er niets lelijk aan vernietigen, als het de kwaadaardige werken zijn die we vernietigen. Dit is precies wat Christus deed. Hij kwam om het juk van gebonden zijn te vernietigen; om de dood zelf te vernietigen; en om de angst voor de dood te vernietigen door de opstandingskracht te laten zien. Kort gezegd kwam Jezus terughalen wat de vijand had gestolen. Hij kwam om de vernietiger te vernietigen: “Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen,” (Hebr. 2:14).
Laten we vandaag overdenken hoe wij Jezus Christus mogen imiteren in de vernietiging van het kwaad:

1. We worden uitgerust voor de strijd, wanneer we Jezus zien als een krijger.

We hebben vanuit verschillende hoeken Jezus belicht, kijkend in de veelzijdigheid van deze diamant. Elk gezicht geeft ons een verschillende glimp van Hem. Maar als we de diamant draaien, zijn we misschien verrast als we ontdekken dat Hij een vernietiger is. Sommige mensen zien Hem als Redder en als Leraar; anderen realiseren zich dat Hij ook de Wonder werkende is, Geneesheer en ook de Voorziener; maar te weinig hebben Hem gezien als de Vernietiger van het kwaad.

Toen Jozua voor de muren van Jericho stond, ontmoette hij een man die zijn zwaard getrokken had die hij niet herkende. Hij vroeg; “Bent u voor ons of voor onze vijanden?” Het antwoord van de man liet zien dat hij inderdaad de Heer was: “Hij zei: Nee, maar Ik ben de Bevelhebber van het leger van de HEERE.” (Jozua 5:13-14). Jozua kende God als een Bevrijder, een Genezer en een Voorziener van de Uittocht uit Egypte. Maar hij kende Hem niet als een krijger, gekomen om te vernietigen en te veroveren. Toen Jozua de Heer ontmoette in deze gedaante – als een krijgsheer, als een leger generaal, als een veroveraar, gezonden om te veroveren – werd hij er ook een. Hij zou Jericho nooit hebben kunnen veroveren zonder deze ontmoeting, en het beeld van deze gedaante naar hemzelf te transformeren. Jezus zien als de vernietiger van het kwaad, maakte hem tot een vernietiger van het kwaad.

Kwaad is alles dat tegengesteld is aan de goedheid van God. Om deze reden zei Koning David later; “Ik haat hen met een volkomen haat,” (Ps. 139:22). Hij had dezelfde geest te pakken gekregen. En als een beeld van Christus onderwierp en vernietigde hij de vele volken, die in en om het land Kanaän woonden. Sommige mensen begrijpen niet hoe oorlogszuchtig de Heer is. Maar we moeten begrijpen dat Hij een vernietiger van het kwaad is en het goede verdedigt. Terwijl deze volken hun kinderen offerden aan demonische geesten en ze ook aanbaden, de Heer had ze gewaarschuwd te veranderen, voedde de Heer Jozua, David en anderen op om ze te vernietigen. Op het eerste gezicht lijkt het misschien wreed, maar zoals in de dagen van Noachs zondvloed, als Hij het niet had gedaan, zou de ene generatie de andere hebben besmet zonder eind. Zoals elke goede huisvrouw weet moet je opruimen, de wc’s doortrekken en het vuil je huis uit krijgen, anders wordt al het andere weer besmet.

Alleen als we de Heer in de gedaante zien als een vernietiger van het kwaad, zullen wij ook vernietigers van het kwaad worden. Het is niet genoeg om Hem te kennen als Redder, Genezer en Voorziener. Deze dingen veranderen jou, maar ze veranderen niet de samenleving. We moeten Hem kennen als de Overwinnaar, de Veroveraar en de Vernietiger van het kwaad.

We leven in een pleziertjes-zoekende generatie, wiens verlangen het is om de wereld in een enorm pretpark te veranderen (2 Tim. 3:4)! De ethiek is om te werken om te kunnen spelen. Maar dit is een enorme satanische misleiding; omdat er in de realiteit een oorlog gaande is over de eeuwige bestemming van mensen. De meeste van hen die beter zouden moeten weten, zijn gevangen door de verleidingen en de neonlichten van de stad van klatergoud. We zijn als kinderen die gevangen zijn door de verkeersbrigadier in Verkeerspark Assen! Het moderne preken is zo beïnvloed door deze mentaliteit dat het genoegens en comfort benadrukt, maar zelden betrekking heeft op de oorlog en de zelfopoffering. Maar wanneer we wakker gemaakt worden en ons realiseren dat we niet gered zijn om op een cruiseschip te zitten, maar om op een gevechtsschip te gaan?

O, dat we weer Jezus vandaag de dag zouden zien, zoals Jozua Hem zag met een
getrokken zwaard in zijn hand! Dan, en alleen dan, zullen we in staat zijn om terug te nemen wat de vijand gestolen heeft. We zouden een nieuw soort Christen worden die in staat is om de Jericho‘s van Nederland te veroveren.

2. We ontvangen kracht om te vechten, als we begrijpen wat Jezus heeft gedaan

We lezen van het feit dat, in het eeuwige verleden satan, voorheen Lucifer uit de hemel geworpen werd met een derde van de engelen, voor het proberen om de troon over te nemen. Het was een totale nederlaag. Om goddelijke redenen werden hij en de andere gevallen engelen op de aarde geworpen, de woonplaats voor Gods schepping, de mensheid. Zonder hierop in te gaan met een lange Bijbelstudie, laten we ons toespitsen op onze studie van vandaag. Satan voert niet langer de oorlog direct tegen God, dit is immers een eenzijdige strijd, en hij zou zeker verliezen. In plaats daarvan voert hij oorlogen tegen de mens om bij God te komen en om zijn controle van dit rijk te behouden.

Jezus werd een mens, om de bevelhebber van het leger van de aarde te zijn, om satan van de aarde te werpen, zoals hij al eerder uit de hemel geworpen was. Jezus, de tweede Adam, kwam doen wat de eerste Adam niet had gedaan. Adam was verleid met de slangenbek, door de verzoeking en daarna gebeten met het gif van zonden. Dit doodde hem, eerst geestelijk en later fysiek. Jezus kwam om het gif van de slang eruit te halen, door alle zonden op Hemzelf te nemen op het kruis van Golgotha, omdat de prikkel van de dood de zonde is (1Kor. 15:56).
Vandaar dat de slang geen prikkel meer heeft. Hij kan nog steeds bedriegen en mensen controleren door middel van angst, net als een niet-giftige slang ertoe zal leiden dat mensen, die niet haar huidpatroon kunnen herkennen, in paniek en angst kunnen schieten. Maar het feit is dat de dood niet langer zijn angel heeft; satans macht is ontdaan van hem, hij is een verslagen vijand wachtend op het oordeel van het eeuwige vuur. Hij is een leeuw zonder tanden en klauwen, een slang zonder beet. Terwijl de fysieke dood nog steeds bestaat, maar die zal ook uiteindelijk worden vernietigd (1Kor. 15:26).

Jezus bestreed hem op elk punt van zijn bediening, van de verzoekingen in de woestijn, tot Zijn lijden aan het kruis. Het was een arm aan arm gevecht, zwaarden getrokken in de geestelijke strijd. Jezus had bolwerken vernietigd in de hoofden van mensen, demonen uitgedreven van de onderdrukten en genas mensen van geesten van zwakheid. En toen, in een laatste daad in de vernietiging van het kwaad, gaf Hij zijn leven op Golgotha, daalde af in de geest van de gevangenissen van Hades en leidde van daaruit de meest glorieuze bevrijding van gevangenen die de geschiedenis ooit heeft gekend, de vernietiging van de demonische machten in het proces. Hij stond als de eerstgeborene op uit de doden, gevolgd door een stoet van heiligen die gestorven waren in het verleden en keerde terug naar Zijn discipelen en gaf hen de kracht en het gezag “om op slangen en schorpioenen te treden en de macht over alle kracht van de vijand” (Luk. 10:19).

Nu is de gelovige ook uitgerust om het werk van de duivel te vernietigen. Jezus zei: “In Mijn naam zullen ze demonen uitwerpen; ze zullen in nieuwe tongen spreken; ze zullen slangen oppakken; en als ze iets dodelijks drinken, het zal hun in het geheel geen schade toebrengen; ze zullen de zieken handen opleggen, en ze zullen genezen.” (Mark 16:17-18).

3. We zullen de oorlog van onze tijd winnen, als we wakker worden uit ons sluimeren

Delilahs strategie om Simson te overwinnen was hem op haar schoot slaperig te maken met zoete kusjes en slaapliedjes. Door dit te doen, deed ze de hoop van Israël slapen en beroofde ze hem van zijn kracht. De strategieën van satan tegen ons, de kerk van vandaag, is hetzelfde. Veel gelovigen zijn in slaap gesust en meegenomen uit het spel. Onze gebeden tot de Heer, als we al bidden, zijn net als een boodschappenlijstje voor Sinterklaas in plaats van mensen vrij te zetten.

Jezus was een man met een getrokken zwaard. Niet een letterlijk zwaard in Zijn hand, maar een geestelijk zwaard die uit Zijn mond komt. Want het Woord van God is het Zwaard van de Geest (Ef. 6:17). Zijn woorden braken de ketenen van iemands rug; Zijn woorden zetten de demonisch-bezetenen vrij; Zijn woorden vernietigde de angst voor de dood en verbrijzelde valse ideologieën die de mensen in de duisternis vasthielden.

Heb je het verhaal van Zijn imitator Paulus, gehoord in het boek Handelingen? Je leest het als een oorlogsverslaggeving! Deze man nam het op zich om de valse goden van die tijd te vernietigen. Vergeet niet dat zijn strijd niet tegen mensen was. Nee, maar tegen de machten en overheden die de mensen hadden verblind met hun leugens. Zijn wapens van oorlogvoering waren gebed en prediking. Hij was niet bang om naar het kamp van de vijand te marcheren, in Rome of Efeze of Athene, en poogde om hun vreemde goden omver te halen en hun advocaten ernstig te bewegen over te gaan naar de dingen van God (Hand. 19:26). Overhalen is niet gewoon je zaak presenteren, het is om dan weerleggingen te vernietigen die komen als gevolg hiervan. Hele steden werden ondersteboven gekeerd als gevolg van deze strijder voor de Heer. Waar-o-waar zijn zulke mannen vandaag? In onze generatie van politieke correctheid hebben we de strijd losgekoppeld van de mensenzielen! Weet je niet dat, tenzij de waarheid wordt gezegd, iedereen in een leugen gelooft? Tenzij het licht schijnt, zal iedereen in duisternis zitten. “Maar”, zeg je, “het kan me mijn baan kosten, mijn reputatie, mijn vrienden, mijn leven!” Ja dat kan het inderdaad. Hij die offers vreest is niet geschikt voor de oorlog. Veel machtige strijders voor de Heer, die ons zijn voorgegaan, hebben hun getuigenissen verzegeld met hun eigen bloed. Het kostte hun alles, maar de prijs was het waard. Dat is de reden waarom Jezus het kruis verdroeg en de schande leed. Hij wist van de overwinning, die zou volgen – de poorten van de hemel open en een
menigte mensen die instromen vanuit elke natie, stam en taal.

Het is tijd om te beslissen welk type gelovige je wilt zijn – een soldaat of een sukkel, krijger of een watje! Stevige woorden ja – zoals het woord “vernietigen”, maar ik heb iets ontdekt – een overwinnaar zijn is niet voor de bangeriken.

Wouter van der Hee
Voorganger
De Wijnstok, Gemeente in Cellen

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.