Dag 16 Zien zoals Jezus Zag.

DAG ZESTIEN

Zondag 31 mei 2015.

Zien zoals Jezus Zag.

foto van De Wijnstok, Gemeente in Cellen / Videira Holanda.

“en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als een vuurvlam,” (Op. 1:14)

Om te zien zoals Jezus zag, moeten we een prachtige en vitale eigenschap over de visie van de Heer overdenken. Zijn ogen ontvingen niet alleen licht, maar ze gaven licht. Welnu, laten we er niet spookachtig of over-geestelijk over doen, maar Johannes zag ze als ogen van vuur in het boek Openbaringen. Ik zeg niet dat ze als twee koplampen waren van een auto in de natuurlijke realiteit, maar ze waren er wel degelijk in de geestelijke realiteit. Hij kon dingen zien die de mensen niet konden zien. Hij kon in de harten van de mensen kijken (Mark. 2:8). Om deze reden kende Hij de mensen beter dan ze zichzelf kenden. Hij had zicht in de onzichtbare geestelijke realiteit, omdat Hij ogen had die zowel konden zien en licht gaven om te kunnen zien.

Als we denken aan onze menselijke ogen, zien we ze als ontvangers van licht. Het licht van de zon of kunstmatig licht valt op materiële dingen en reflecteert in onze ogen, wat onze functie binnen de natuurlijke realiteit ondersteunt. Elk menselijk wezen, waarbij het zicht niet is verzwakt, is in staat dit te doen zonder enige moeilijkheden. Op deze manier zijn we niet anders dan de Heer. Als je Israël bezoekt, kun je over dezelfde blauwe zee van Galilea staren, zoals Hij dat deed. Je kunt dezelfde steenachtige heuvels bekijken en dezelfde olijfgaarden die daar al eeuwen zijn. Maar deze ervaring, hoe mooi die ook is, staat je niet toe te zien zoals Hij ziet.

Om te zien zoals Jezus zag is “ogen als een vuurvlam” hebben. Het is de mogelijkheid hebben om licht te werpen op verborgen dingen én licht te ontvangen van zichtbare dingen. Jezus onderwees, “De lamp van het lichaam is het oog; als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn.” (Mat. 6:22). Dit is waarom sommige mensen de Schrift lezen en een diep begrip krijgen terwijl anderen ze lezen en niets krijgen. Alle ogen ontvangen licht, maar goede ogen geven licht!

Laten we de hoofdpunten gaan bekijken:

1. Er zijn twee typen van zicht hebben

Jezus functioneerde op een ander niveau dan de wereld, omdat Hij een ander zicht had. In Zijn aardse bediening onderwees Hij Zijn discipelen voortdurend om te zien zoals Hij zag, zodat zij konden doen wat Hij deed (Joh. 14:12). We zien dit tijdens de gebeurtenis van de ziekte en de dood van Lazarus. “daarna zei Hij tegen hen: Lazarus, onze vriend, slaapt, maar Ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden: Heere, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat Hij over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen: Lazarus is gestorven.”(Joh. 11:11-14).

Op het eerste gezicht lijkt er een tegenstelling in de woorden van Jezus te zitten.
Sliep Lazarus nou of was hij dood? Corrigeerde Jezus Zichzelf? Nee, Jezus probeerde de discipelen te corrigeren. Door Zijn ogen kon Hij zien dat Lazarus lag te slapen in een staat van fysieke dood en dat hij zou worden opgewekt “voor de heerlijkheid van God” (Joh. 11:4). Hij legde dit geheimenis bloot: dat voor de gelovigen, de fysieke dood een tijdelijke toestand is van waaruit ze zullen worden opgewekt. Jezus ging door om hun inzicht te helpen begrijpen met deze doodvernietigende woorden: “Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. (Joh. 11:25-26).

De discipelen konden dit eerst niet zien, na de opstanding begonnen dingen te duidelijker te worden. Later is het Paulus die het geheimenis verduidelijkt: “Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem.”(1 Thes. 4:13-14).

Jezus zag dingen die anderen niet zagen. In het land van de Gadarenen, zagen de mensen een gekke man die voorbijgaande mensen aanviel en het verdiende om met kettingen gebonden te zijn; Jezus zag een mens die verschrikkelijk gekweld werd door een legioen van demonen en die het verdiende om vrijgemaakt te worden. (Mark. 5:1-17). Hij kon ook zien hoe het in de hoofden van de mensen werkte en vermeed daarom bepaalde situaties: “Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en Hem met geweld mee zouden nemen om Hem koning te maken, trok Hij Zich opnieuw terug op de berg, Hij Zelf alleen” (Joh. 6:15). Hij zag de hebzucht en het eigenbelang in het hart van Judas, zonder noodzakelijkerwijs ooit gezien te hebben dat hij zou stelen uit de geldzak (Joh. 12:6). Hij kon zien dat Zijn bediening onvermijdelijk zou leiden tot Zijn dood. Bij talrijke gelegenheden waarschuwde Hij Zijn discipelen met woorden als: “Zie de tijd komt” (Joh. 16:32).

Opnieuw, Jezus zag dingen die anderen niet konden zien. Hoe zit dat met ons? Zien wij? Hebben wij deze waarnemingen? Of worden we gemakkelijk misleid? Hebben we gebrek aan onderscheidingsvermogen, als het gaat om het kiezen om in wie we onze tijd en energie investeren? Helaas lopen we maar al te vaak door met ons natuurlijk gezichtsvermogen, in plaats van ons geestelijk gezichtsvermogen en lijden we onder de gevolgen.

2. Er is een oplossing voor onze blindheid

Als er één gebied is waarop de verontwaardiging van Christus groter was dan elk ander, is dat mensen claimden dat ze zagen terwijl ze in werkelijkheid blind waren. “Jezus zei tegen hen: Als u blind was, zou u geen zonde hebben, maar nu u zegt: Wij zien, zo blijft dan uw zonde” (Joh. 9:41). De Farizeeën waren geroepen om te zien en daardoor licht en richting te brengen aan de mensen. Maar door het egoïsme van hun hart waren zij blinde leiders, die de blinden naar de kuil leidden (Luk. 6:39). Geen wonder dat Hij hen zo fel confronteerde! Deze leiders die werden toevertrouwd om Gods volk in het Beloofde Land van de Hemel te brengen, namen het volk mee naar de brede weg van vernietiging.

Vijf keer in het evangelie van Mattheüs tuchtigt Hij de Farizeeën door hen “blind” te noemen. Ik zal er eentje quoten: “Blinde Farizeeër, reinig eerst de binnenkant van de drinkbeker en de schotel, zodat ook de buitenkant daarvan rein wordt!” (Mat. 23:26).

Zoals Jezus omging met de Farizeeërs in Zijn tijd, moest Hij ook zo handelen met de kerk van Laodicea, jaren later: “Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.” (Op. 3:17).

Het probleem bestaat vandaag de dag nog steeds. We misleiden (verblinden) onszelf door te denken dat we meer kunnen zien dan we in werkelijkheid kunnen. We zijn bezig geweest op zeer lage niveaus van licht en zijn er tevreden mee geworden. Niet alleen missen we de mogelijkheid om te zien zoals de Heer kan zien, maar we zijn te trots om te denken dat we meer licht nodig hebben.

De eerste stap om te zien zoals Jezus ziet, is je eigen blindheid erkennen. Er is een verhaal van een kolonie kikkers die leefden in het donker op de bodem van een riool. Op een dag valt er een jonge kikker in het riool van de wereld erboven. Hij begint de andere kikkers te informeren dat er een betere, lichte wereld boven hen is, en dat als ze samenwerken, eruit kunnen klimmen om daar heen te gaan. Echter, de andere kikkers waren beledigd dat een buitenstaander, een nieuweling, hen de les las over wat beter voor hun kolonie zou zijn, en toen de jonge kikker hen voortdurend onder druk zette met zijn advies, doodden ze hem om de vrede te bewaren.

Geen twijfel mogelijk dat je in dit verhaal zowel Jezus als de Farizeeërs kan zien.
Het verhaal is vandaag nog steeds relevant: er is niet alleen een betere wereld boven, maar er is nu ook een betere wereld binnenin ons. Het is een wereld van licht. Een wereld waarin we onszelf en de dingen van deze wereld echt kunnen beginnen te begrijpen in het licht van Gods licht. Volhardt niet in de duisternis van de middelmatigheid, religiositeit of het ongeloof! Erken dat je geboren bent om een kind van het Licht (Joh. 12:36) te zijn en roep tot de Heer om je ogen te openen!

Dit leid ons naar het tweede punt: Jezus beloofd een echte oplossing voor degenen die hun blindheid erkennen. In Openbaringen 3:18 raadt Hij ons aan “En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien”. Er is een zalf die ons in staat stelt om te zien. Het is uiteraard, de olie van de Heilige Geest die ons zicht verhelderd. Het is het vuur van de Heilige Geest dat licht geeft in onze ogen. En toch is deze zalf geen cadeau, maar eerder iets dat moet worden gekocht. Dit is waar veel gelovigen het heel erg mis hebben. Ze denken dat alle dingen van de Geest zomaar worden gegeven. Niet dus, ze zijn iets wat je nodig hebt om “naar te streven” (1 Kor 12:31.). Met andere woorden, je moet dus een prijs voor ze betalen. Welke valuta accepteert de Heer voor zulke hemelse handelswaar? Het is de valuta van gebed en geloof. Want zoals geld “de wereld doet draaien”, laat gebed en geloof het Koninkrijk van de Hemel rond de aarde gaan. Als we de Heer in gebed zoeken en Hem om licht vragen, dan antwoordt Hij uit de hemel.

Tenslotte, wees voorzichtig met denken dat je bent ‘gearriveerd’! Paulus was veel licht gegeven; hij zag dingen die zelfs de discipelen die met Christus hadden gewandeld, niet zagen, maar aan het eind van zijn leven op aarde, verklaarde hij nederig dat hij door een wazige bril keek, vergeleken met hoe we zullen zien in het komende Koninkrijk (1 Kor. 13:12). Bid elke dag, net als de apostel Paulus, voor jezelf en voor je familie en de leden van je celgroep, dat God de ogen van ons begrip zal openen (Ef. 1:18)!

Wouter van der Hee
Voorganger
De Wijnstok, Gemeente in Cellenprinceofpeace131

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.