Dag 13 Verheugen zoals Jezus Zich Verheugde.

foto van De Wijnstok, Gemeente in Cellen / Videira Holanda.
DAG DERTIEN

Donderdag 28 mei 2015.

Verheugen zoals Jezus Zich Verheugde

“Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Op dat moment verheugde Jezus Zich in de geest en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen.” (Luk. 10:20-21)

Voor deze studie moet je elke ‘traditionele kerk mentaliteit’ die je over Jezus hebt van je af zetten. Hij heeft ons al vele malen verrast in deze studies over Hem. Terwijl het voor sommige mensen oké is Jezus te kunnen zien als een vrolijk persoon, zijn er minder die Hem zich lachend voor kunnen stellen. Huilen, ja! We kunnen Hem zien huilen, omdat we vinden dat huilen geestelijk is. Maar lachen, nee! Zo’n beeld past niet binnen de ‘kerkelijke’ waarnemingen van Hem.

Maar lachen is een goddelijke eigenschap. Psalm 2:4 zegt, “Die in de hemel woont, zal lachen”. Natuurlijk hebben we het niet over het soort lach die komt als een reactie op grove humor, maar eerder een diep heilig lachen wat een uitdrukking is van een geest die juicht over de wegen van de Heer.

Jezus is een fontein van vreugde. Sprekend over Jezus, zegt de Bijbel: “Daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen.” (Hebr.1:9). Waar Hij ook ging, Hij was het goede nieuws. Inderdaad, waar het Evangelie werd gepredikt, kwam er grote vreugde tot die steden (Hand. 8:8). Hij is niet alleen maar plechtigheid en somberheid, zoals sommigen het zouden willen hebben. Ze roepen “Maar de Schrift zegt dat Hij een ‘Man van smarten’ was!”(Jes. 53:3). Inderdaad, dat was Hij, toen Hij de zonde van de wereld op Zich nam. Dat zou jij ook zijn, als iemand een hard houten kruis op je rug gelegd had en je leidde naar je kruisiging. Echter, de Schrift zegt ook, “Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen” (Hebr. 12:2). Met andere woorden, Hij was bedroefd die dag, maar vreugde was komende op de weg.

Ik daag je uit om opnieuw naar Jezus te kijken – dit keer lacht Hij, dit keer houdt Hij zijn buik vast van het lachen – want dat is Zijn vreugde, als Hij bekeerlingen uit alle hoeken van de aarde binnen ziet stromen in Zijn Koninkrijk en dat Zijn Vader wordt verheerlijkt in alle naties.

Laten we eens kijken naar het doel van vreugde en de tijd en reden voor vreugde:

1. Het doel van vreugde

Niemand van ons twijfelt aan de kracht van het geloof van Christus, Zijn vastberadenheid, Zijn passie en Zijn macht. Wat was de bron van zulke kracht? Zijn vreugde! Zonder vreugde zijn, volgens de Schrift, is krachteloos zijn, want “de vreugde van de Heere is uw kracht” (Neh. 8:11). Anders gezegd, de sterkste gelovigen zijn de meest vreugdevolle. Dat betekent niet dat we niet ook serieus zijn. In feite zijn we zeer serieus over onze vreugde!

De kerk in het Westen blijft worstelen met dit idee. Onze theologie heeft droge en emotieloze gelovigen van ons gemaakt. Het christelijke leven wordt gezien als een strijd die moet worden doorstaan, in plaats van een overvloedig leven waarvan mag worden genoten. Geen wonder dat we zo machteloos geworden zijn in de moderne cultuur! Herstel vreugde voor de gelovige en je herstelt zijn kracht. Een celgroep die samen lacht, is een celgroep die vooruit gaat en groeit. Een kerk die elke week een viering dienst in de praktijk brengt, in plaats van alleen maar in naam, is een kerk die overwint en groeit.

Heb je gemerkt dat kinderen meer lachen dan volwassenen? Dit komt omdat in hen geen bedrog is. Dit is een goddelijke eigenschap. Jezus prijst Nathanaël voor het zijn zoals dit (Joh. 1:47). We kunnen concluderen dat bedrog of misleiding mensen weerhoudt van vreugde. Aangezien er geen bedrog in Christus is, moet Hij de Vreugde zelf zijn. Geen wonder dat de kinderen graag bij Hem wilden zijn tijdens Zijn aardse bediening (Mat. 19:14).

2. De tijd voor vreugde

Prediker 3:1-4 zegt, “voor alles is er een vastgestelde tijd, en een tijd voor elk voornemen onder de hemel: …een tijd om te huilen en een tijd om te lachen”.
Dus er zijn geschikte tijden om te lachen. We ontkennen niet dat mensen, die op de verkeerde tijden en om de verkeerde reden lachen, gecorrigeerd moeten worden. Bijvoorbeeld een kind die lacht om een gehandicapt persoon moet worden gecorrigeerd. Het is niet juist om te lachen over het ongeluk van een ander. Het is op z’n best dwaasheid en in het ergste geval slechtheid in het hart van mensen.

Eigenlijk moeten kinderen onderwezen worden door de ouders waarvoor ze moeten lachen. Ze zijn geweldige imitators. Ik herinner me als kind dat ik zo aangetrokken was door de lach van mijn vader. Als hij televisie keek en lachte, ging ik bij hem zitten, gewoon om te proberen te lachen om de dingen waarom hij lachte. Het was aanstekelijk. Nu gebeurt hetzelfde met mijn kinderen. Als ze naar een grappige film willen kijken, willen ze dat ik met hen ernaar kijk, vooral de grappige stukjes, omdat ze met mijn lach willen meelachen.

Onze kinderen zijn erg beïnvloedbaar, dat is waarom we ze moeten leren lachen om de juiste dingen. Maar wat mij zorgen baart, is dat er huishoudens zijn waarin je zelden hoort lachen. Ben je je lach verloren? Kom en doe met ons mee in een celgroep of een viering dienst. Daar kunnen we samen in de rivier van vreugde duiken en “rond spetteren” in de tegenwoordigheid van de Heer, omdat “De beekjes van de rivier verblijden de stad van God” (Ps. 46:5). De Heer heeft onze rouwklacht in een reidans veranderd (Ps. 30:12) en de rouw vervangen door vreugde olie (Jes. 61:3).

3. De reden voor vreugde

Jezus verheugde zich om een goede reden. Hij zag de satan vallen, die als een bliksem uitgeworpen werd, niet alleen door engelen in de hemel, maar nu ook door de gelovigen op aarde. De overwinning was nu compleet. Het lot van de duivel is bepaald door hemel en aarde, door God en Zijn volk. Hij was gekomen om ons aardbewoners te verleiden hem als heer te accepteren. Maar zijn verborgen plan is aan het licht gekomen en de Mens is opgestaan en heeft de kant van God gekozen. God heeft ons niet gedwongen satan eruit te gooien. Hij gaf de Mens het licht om te zien en de macht om op te treden indien hij dat wenste. De Mens deed het. Halleluja! Jezus vreugde is in de overwinning (De vijand van de hemel moet ook van de aarde geworpen worden.) .

Ook wij verblijden ons vandaag met een goede reden … wij verheugen ons niet omdat de duivel onderworpen is aan de naam van de Heer, maar omdat onze namen opgeschreven zijn in Het Lams boek van het Leven. Nu, als dat niet je gelukkig maakt, dan kan niets je gelukkig maken. Ben je gestopt met het je realiseren dat je voor altijd leeft in de eeuwige gelukzaligheid en in de aanwezigheid van God en Zijn engelen? Hoe kan die gedachte nou niet een glimlach op je gezicht brengen? “Een vrolijk hart maakt een gezicht blij” (Spr.15:13). Echt, als deze openbaring landt in je geest, moet je elke ochtend dansend en zingend wakker willen worden over de kennis van je eeuwige toekomst.

Wij verheugen ons omdat we de vreugde van de Heer in ons hart voelen. Vreugde is een van de negen onderdelen van de vrucht van de Geest (Gal. 5:22). De Geest in ons, drukt uit waar de Here Jezus nu van geniet. Hij zit in de hemel aan de rechterhand van God. Hij heeft de overwinning behaald. Het lied van overwinning dat hij zingt met de engelen, is het lied in ons hart.

In Gods aanwezigheid is overvloed van blijdschap (Ps. 16:11). Zijn aanwezigheid is in je, en geeft je een innerlijke vreugde die de wereld niet heeft en die de wereld niet kan wegnemen. Deze innerlijke vreugde komt eruit borrelen waar nodig. Op sommige momenten maakt Jezus van de bron van levend water, wijn – dat is wanneer grote vreugde komt … geniet ervan!

Wouter van der Hee
Voorganger
De Wijnstok, Gemeente in Cellen

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.