Dag 1 Bidden zoals jezus bad.

Zaterdag 16 mei 2015

En ’s morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en begaf Zich naar een eenzame plaats, en bad daar.. (Mark 1:35)

Het duurde een tijdje voor dat de discipelen het zich realiseerden , maar ze kwamen tot de conclusie dat de kracht en de wijsheid van Christus van een hemelse bron afkomstig was. Ze realiseerden zich dat zijn publieke bediening een expressie was van zijn intimiteit met God. Ze begonnen te zien dat Hij zei wat zijn Vader tegen Hem zei en Hij deed wat de Vader Hem vroeg te doen.
Daarna benaderden ze Hem en zeiden: “Heere, leer ons bidden”
( Luk. 11:1)

Als wij dezelfde hemelse uitstorting willen hebben, dan moeten wij naar hetzelfde hemelse type van gebed toe. Dit is het startpunt voor alle bedieningen. Christus bad 40 dagen in de woestijn voordat Hij begon met preken en het doen van wonderen.
Zijn discipelen baden 10 dagen in de bovenzaal voordat zij begonnen met preken en het doen van wonderen.
De strijd die zij wonnen in de hemelen werd toen uitgespeeld op aarde.

Daarom is bidden ook ons startpunt. We zouden moeten bidden zoals Jezus bad. Want al deden wij al het andere goed en we begrepen dit verkeerd , dan zouden we falen. Waarom? Omdat bidden afhankelijk zijn van God is, juist leunend op Zijn krachtige arm zijn is. Niet bidden is vertrouwen op onszelf, wat een vorm van ijdelheid is en een zekere weg naar onheil. Maar we verlangen hevig naar een beweging van God.
Broers en zussen, we moeten bidden zoals Jezus bad.

Laat we eens overdenken hoe Jezus bad:

1. De Frequentie van het Gebed

CHRISTUS: Jezus bad veel. Het was zijn gewoonte om elke ochtend vroeg te gaan bidden en Hij bad 40 dagen voordat Hij Zijn bediening begon. (Luk. 4:2)
We lezen ook dat Hij soms hele nachten bad. Hij bad voor het eten, voordat Hij wonderen deed, voor de grote beproevingen, en als dankgebed voor de grote overwinningen.(Luk. 10:21)
Het leek er op dat Hij continu in gesprek was met Zijn hemelse Vader. Wat mooi! En hoe bemoedigend!

PAULUS: Op dezelfde manier, bad Paulus als Zijn grote imitator ook erg veel. We lezen dat hij bad op schepen, stranden, paleizen en gevangenissen. Constant boog hij zijn knieën dagelijks om voorbede te doen voor de jonge, beginnende kerken (Efeze 3:14, Rom.1:9). Hij bad en zag de Heer reageren. Geen wonder dat hij ons aanmoedigde om onophoudelijk te bidden (1 Thes. 5:17)

WIJ: Nu, laten we eerlijk zijn en hiermee aan de slag gaan. Hoe zit het met ons? Het wordt tijd om onze excuses van vermoeidheid en gebrek aan tijd opzij te zetten en dit vanaf vandaag op de eerste plaats te zetten. Is gebed een dagelijks gewoonte voor ons?
Als wij ons dagelijks brood willen ontvangen, zouden we dan ook niet onze dagelijkse gebeden moeten zeggen? Hebben we niet opgemerkt dat als we het druk krijgen, de gebedstijd het eerst van ons dagelijks schema wordt verwijderd? Laten we daar vanaf
vandaag verandering in brengen! Laten we verfrist beginnen met gebed. Laten we bidden dat we in staat zijn om te bidden! Laten we vandaag nog een hemelse dialoog starten, zowel verbaal als stil, dat nooit zal stoppen. Laten we bidden in onze auto’s, in onze
huizen, op ons werk, als we op straat lopen, of als we onze vrienden bezoeken. Laten we gebed aanbieden aan de mensen die we ontmoeten. Laten we deze maand vullen met meer gebed dan we ooit hebben gebeden.

2. De Intensiteit van het Gebed

CHRISTUS: Er zijn blijkbaar twee typen van gebed – gepassioneerde vanuit het hart en droge religieuze gebeden. Jakobus 5:16 vertelt ons dat een krachtig gebed van een
oprecht man veel tot stand brengt. Met andere woorden, deze gebeden zetten kracht vrij en krijgen hemelse zegening. Daar tegenover staan de ijdele gebeden met omhaal van woorden van religieuze lippen, uitgesproken als een mantra om geesten te misleiden (Mat 6:7). God wijst deze manier van bidden af. Jezus bad krachtig. In de hof van Gethsemane vinden we Hem hoe Hij bloed zweette tijdens Zijn gebed; In de tempel zien we Hem de marktkooplui en geldwisselaars verdrijven omdat ze Zijn Vaders huis van gebed in een plaats van onrecht hadden veranderd.

PAULUS: Paulus laat dit ook zien. In de gevangenis van Efeze vinden we hem en zijn discipel Silas zo fervent bidden dat de hele gevangenis hun kon horen. Hij spreekt van onuitsprekelijke verzuchtingen in gebed, dat komt door diep en gepassioneerd voorbidden (Rom. 8:26).

WIJ: Dus is hier de vraag: hoe intens zijn jouw gebeden? Blaas je het dak van je huis af of ben je amper hoorbaar? Leeuwen grommen maar muizen piepen! Het is mogelijk om te bidden zonder onze mond te gebruiken, maar we zouden elke gelegenheid moeten aangrijpen om geluid te maken. Christus gaf altijd woorden aan Zijn gebeden. Je zult merken dat je beter kunt focussen en dat je intensiteit toeneemt wanneer je hardop bidt. Er is kracht in het gesproken woord zowel in de geestelijke als in de natuurlijke realiteit. Iemand zij ooit eens:”God is toch niet doof!” en een ander zei: “Maar Hij weet wat ik denk!” Ze missen hier waar het over gaat. We verheffen onze stem niet omdat God ons dan kan horen, maar zodat ons hart volledig betrokken is, en zodat alle
Overheden van de weerstand zijn gebonden en er hemelse antwoorden doorkomen.

3. Gebeden vol met Geloof

CHRISTUS: Een paar van de meest wonderbare woorden die werden gesproken door Jezus, waren die bij de tombe van Lazarus. ‘Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd,…” (Luk. 11:41) Jezus’ Zijn gebeden weerspiegelen het feit dat er geen schaduw van twijfel was of God wel luisterde en zou antwoorden. Hij wist van de Vader’s nabijheid en Zijn trouw. Daarom wou Hij Zijn discipelen ook graag hetzelfde vertrouwen bij brengen. “Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen”(Mark. 11:23-24)

PAULUS: Paulus doet dit ook. Hij vertrouwt op de kracht van de naam van Jezus. Zijn gebeden en verklaringen zijn doordrongen van geloof. In Lystre geneest hij een verlamde man in Jezus’naam (Hand. 14:8-10). In Efeze bevrijdt hij een door demonen bezeten
vrouw in Jezus naam. Later in Troas wekt hij een man op uit de dood door dezelfde kracht (Hand. 20:12) Geen wonder dat hij tijd vrij maakt om te bidden. Hij weet dat God het gebed van een rechtvaardige verhoort.

WIJ: Het is het gebed vol geloof dat bergen kan verzetten. Geloof hebben is geloven in Gods beloften voordat het mogelijk is het antwoord te zien in de natuurlijke realiteit. Geloof hebben is dát in bezit nemen wat Jezus voor de mensheid heeft overwonnen op
Golgotha . Wat nu onze erfenis is op juridische gronden, wordt openbaar gemaakt door de belangrijke voorwaarde: de toe-eigening door geloof. Stel je je eens voor dat iemand die je kent, voor jou een stuk land heeft in zijn of haar testament. Omdat te krijgen heb je meer nodig dan het stuk papier in je hand. Je moet naar het kadaster en de gemeente om aanspraak maken op het stuk land. Precies hetzelfde met Gods beloften. Ze moeten
worden opgevolgd. We moeten dus frequent en met kracht bidden maar ook in geloof. Geloof dat als je bid voor familie en vrienden dat ze worden gered. Heb het geloof dat ze naar de Impact Day zullen komen, bid voor ze en nodig ze dan uit. Bid met het geloof dat God alles gaat zegenen waar je ook je handen oplegt deze tijd,
sta op en ga ervoor.

4. Focus van het Gebed

CHRISTUS: De Heer was zeer specifiek in zijn gebeden. Hij bad altijd de wil van God, omdat Hij zocht naar de wil God, voordat Hij voor iets anders bad. Hij bad de hele nacht om te vragen of Zijn Vader hem wilde onthullen wie Zijn 12 discipelen zouden worden (Luk. 6:12). In de hof van Gethsemane sprak Hij de volgende
onsterfelijke woorden “Niet mijn wil, maar U wil geschiede” (Luk. 22:42). Nadat Hij de wil van God had gezocht was Jezus erg specifiek in Zijn gebeden. Hij bad voor Petrus nadat hij was misleid door satan. Daarna gebeurde dit. Hij bad voor Zijn discipelen om eenheid, net zoals Hij en de Vader één waren. Dit gebeurde. Met Pinksteren waren ze allemaal samen in eenheid op één plek Wanneer er doelgericht wordt gebeden dan heeft dat kracht.

PAULUS: Paulus bad voor open deuren en kreeg ze (Kol. 4:3, 1 Kor. 16:9). Hij bad voor moed en hij werd zo moedig als een leeuw (Ef. 6:19). Hij stond aan de wieg van de eerste kerken door gebed (Gal. 4:19).

WIJ: De focus van onze gebeden moet altijd gericht zijn op de glorie van God en voor de vooruitgang van Zijn Koninkrijk. Hier binnen moet ons gebed gefocust en specifiek zijn. De Heer kent onze verlangens, ziet onze noden en toch wacht Hij tot we vragen voor Hij antwoord geeft. Daar waar gefocust wordt, is vuur. 120 discipelen kwamen samen in de bovenzaal in Jeruzalem na Jezus’ Zijn Hemelvaart in afwachting van de belofte van de Vader. Ze
gingen door in gebed, gefocust gebed. Ze kenden de belofte van God en daarom baden ze voor de gave van de Heilige Geest tot Hij arriveerde. Als kleine jongens met vergrootglazen weten dat als je het zonlicht bundelt op één plek, het vuur kan creëren, zo weten wij nu ook dat als wij gefocust bidden het ‘vuur’ zal verschijnen!
We hebben een focus nodig in ons gebedsleven tijdens dit vasten. Hier zijn een aantal doelen:

Persoonlijke groei en voor de mensen die naar de Impact Day op 6 juni gaan, tevens voor de celgroepen, meer mensen in de groepen, meer contacten etc.

Wouter van der Hee
Voorganger

De Wijnstok, Gemeente in Cellen

foto van De Wijnstok, Gemeente in Cellen / Videira Holanda.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.