Wat wij geloven

Over ons, onze Geloofsbelijdenis

De Wijnstok, Gemeente in cellen
Geloofsbelijdenis

1. Wij geloven in de goddelijke inspiratie en volledig geaccepteerde canon van de Schrift zoals oorspronkelijk gegeven . De Schrift is onfeilbaar, foutloos en de uiteindelijke autoriteit in alle zaken van geloof en gedrag (2 Timotheüs 3:16, 1 Korintiërs 2:13)

2. Wij geloven in de eeuwige God die Zich heeft geopenbaard als een God in drie personen bestaande uit: Vader, Zoon en Heilige Geest, onderscheiden maar ondeelbaar (Mattheüs 28:19,
2 Korintiërs 13:13)

3. Wij geloven in de schepping, de verleiding en de val van de mens zoals opgetekend in Genesis, zijn totale geestelijke verdorvenheid en onvermogen om goddelijke gerechtigheid te bereiken (Romeinen 5:12,18).

4. Wij geloven in de Here Jezus Christus, als de redder van de Mens, ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, waarachtig God en waarachtig mens (Lucas 1:26-35, Johannes 1:14-18, Jesaja 7:14 en 9:6).

5. Wij geloven dat Christus voor onze zonden is gestorven, is begraven en is opgewekt ​​op de derde dag en persoonlijk verscheen aan Zijn discipelen (1 Korintiërs 15:1-8, Romeinen 4:25).

6. Wij geloven in de lichamelijke hemelvaart van Jezus, Zijn verhoging en in de tweede komst in Zijn persoonlijke, letterlijke en lichamelijke vorm (Johannes 14:2,3 en 1 Thes. 4:13-18 ).

7. Wij geloven in de redding van zondaren door genade, door bekering en geloof in het volmaakte en volbrachte werk aan het kruis van Golgotha, waardoor we vergeving van zonden krijgen ( Ef. 2:8-9; Hebr. 9:12, 22; Romeinen 5:10,11)

8.  Wij geloven in de noodzaak van de waterdoop door onderdompeling in de naam van de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest op het gebod van de Heer Jezus Christus (Mattheüs 28:19, Handelingen 2:38, 19:1-6).

9. Wij geloven in de doop met de Heilige Geest als een echte ervaring na redding met het schriftuurlijke bewijs van het spreken in tongen zoals de Geest ons uiting geeft (Handelingen 2:1-4, 8:14-17, 10:44-48, Galaten 3:13-15).

10. Wij geloven in de werking van de gaven van de Geest, zoals beschreven in 1 Korintiërs 12-14 op dezelfde wijze als zij tot uiting kwam in de vroege kerk.

11. Wij geloven in een Geest-vervuld leven, een leven van afzondering van de wereld en het vervolmaken van onze heiligheid in de vreze van God als een uitdrukking van het ware christelijke geloof (Efeziërs 5:18, 2 Korintiërs 6:14, 7:1)

12. Wij geloven in de genezing van het lichaam door de kracht van God, of Goddelijke genezing in haar gevarieerde aspecten zoals die in de vroege kerk plaatsvonden (Handelingen 4:30, Romeinen 8:11, 1 Korintiërs 12:9, Jakobus 5:14)

13. Wij geloven in de tafel van de Heer voor de gelovigen, in de volksmond avondmaal of communie van de Heer (1 Korintiërs 11:28-33, Mattheüs 26:26-28).

14. Wij geloven in de realiteit en de persoonlijkheid van de duivel en het eeuwige oordeel in de poel van vuur voor de duivel en zijn engelen (Mattheüs 25:41, Openbaring 20:14-15).

15. Wij geloven in het eeuwige leven voor gelovigen en eeuwige straf voor ongelovigen (Johannes 5:24, 3:16, Markus 9:43-48, Titus 1:9, Openbaring 20:10-15)

Wij geloven dat er een universele kerk is, samengesteld uit echte gelovigen, maar deze universele Kerk is samengesteld uit vele plaatselijke kerken. Deze kerken staan ​​onder leiding van de Heer Jezus Christus  en oefenen de autonome regering uit onder leiding van Hem, en dienen alle lokale activiteiten evenals de verspreiding van het evangelie (Handelingen 15:22, Mattheüs 16:18, 18:15-20).

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.